737 238 668 [Odtahová služba]

736 133 075 [Pomoc v nouzi]

Úplná pravidla soutěže

Kompletní pravidla Soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel vztahujících se k marketingové akci „Velká hokejová soutěž 2020“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla (dále jen „Pravidla Soutěže“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje změnu Pravidel Soutěže.

Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je společnost Autocentrum Lukáš s r.o., se sídlem Masarykova 752, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ: 26824108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 26795 C, Krajský soud v Ostravě (dále jen „Organizátor“).

Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 17. 2. 2020 do 20. 3. 2020, (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěž probíhá prostřednictvím této webové stránky (www.auto-lukas.cz/soutez). K vyhodnocení a vyhlášení výsledků Soutěže dojde na konci Doby konání Soutěže 20. 3. na utkání o druhé přestávce na stadionu Na Lapači. Pokud vylosovaný výherce nebude přítomen, bude informován do 3 dnů e-mailem nebo telefonicky.

Princip Soutěže a účast v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže zodpovězením soutěžní otázky a odesláním soutěžního formuláře), s doručovací adresou v České republice, registrovaná na sociální síti Facebook, která je plně svéprávná, dodrží všechna Pravidla Soutěže, není zaměstnancem Organizátora ani osobou jim blízkou, tj. osobou tvořící s nimi domácnost a osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Soutěžící“).

Podstata Soutěže je následující:

Soutěžící osobně odpoví na tipovací otázku prostřednictvím formuláře na webové stránce www.auto-lukas.cz/soutez.

Soutěžící se stane fanouškem stránky nebo-li dá “lajk” – to se mi líbí Facebookové stránce Autocentrum Lukáš

Odpověď musí být zaznamenána na webové stránky v době konání soutěže a to úspěšným odesláním soutěžního formuláře.

Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou a pouze s jedinou odpovědí.

Soutěžící účastí v Soutěži výslovně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených níže (viz Souhlas se zpracováním osobních údajů).

Pokud Soutěžící nesplní jakoukoliv z podmínek uvedených v těchto Pravidlech Soutěže, nebude zařazen do Soutěže nebo z ní může být Pořadatelem vyloučen.

Stanovení a vyhlášení Výherců a Výhry

Výherci budou určeni podle následujícího klíče:

Dvojčlenná odborná porota Organizátora vylosuje 3 nejbližší odpovědi (tipy) na soutěžní tipovací otázku, jejichž autor bude vybrán jako výherce (dále jen „Výherce“). Výherce bude vybrán na základě volného hodnocení odborné poroty.

Odborná porota vybere celkem 3 výherce, řazených podle nejbližšího tipu na soutěžní tipovací otázku, a to bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže. Nejbližší číselný tip vyhrává první cenu a další 2 ceny budou doručeny druhému a třetímu nejbližšímu tipu na soutěžní tipovací otázku.

Odborná porota vybere také přiměřené množství Náhradníků, nejméně však v počtu dvou Náhradníků, kteří se umístili jako další v pořadí (4. a 5.).

V rámci Soutěže bude vylosovaným Výhercům poskytnuta jedna Výhra z následující nabídky, a to dle pořadí Výherců (příp. Náhradníků, bude-li to relevantní) stanoveného dle posouzení a uvážení odborné poroty:

  1. Zapůjčení vozu ŠKODA KODIAQ s jednou plnou nádrží na jeden týden. K tomu originální hodinky ŠKODA RS
  2. 2 vstupenky na vystoupení Cirque du Soleil TOTEM pod velkým šapitó 17. 7. – 2. 8. 2020 v Praze
  3. Poukaz na originální příslušenství ŠKODA z oficiálního e-shopu v hodnotě 3.000 Kč

(dále jako „Výhra“).

Organizátor oznámí Výhru Výherci, který splnil podmínky Soutěže, skrze e-mail, který soutěžící uvedl v soutěžním formuláři. Výherce do druhého dne po dni zaslání oznámení o výhře osloví Organizátora prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a oznámí Organizátorovi své identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní adresu, telefonní číslo a PSČ.

Pokud se Organizátor s Výhercem nedohodnou jinak, předá Organizátor Výhru nejpozději do deseti dnů od oznámení identifikačních údajů ze strany Výherce dle čl.6.5. Pravidel Soutěže na poštovní adresu Výherce nebo Výhru připraví k osobnímu převzetí u autorizovaného partnera ŠKODA AUTO Česká republika. V případě, že Výherce neoznámí Organizátorovi do druhého dne pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o získání Výhry preferovaný způsob dodání, má se za to, že o Výhru nemá zájem, právo na Výhru pozbývá a Organizátor mu Výhru neposkytne. V takovém případě je Organizátor oprávněn vybrat Náhradníka dle čl. 6.9 Pravidel Soutěže. Uvedené se přiměřeně aplikuje také ve vztahu k Náhradníkovi určenému podle článku 6.9 těchto Pravidel Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytnout v případě, že:

Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli nekalého nebo podvodného jednání v Soutěži; nebo

Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže; nebo

Pořadatel má důvodné podezření, že Soutěžící jednal v rozporu s dobrými mravy; nebo

Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by bylo možno označit za podvodné (např.: duplicitní e-mailová adresa).

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní stanovené podmínky pro získání Výhry.

Pokud Výherce určený podle článku 6.1 těchto Pravidel Soutěže bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo neposkytne Pořadateli své identifikační údaje nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve výše stanovené lhůtě, Výhra náleží Náhradníkovi, který se umístil jako další v pořadí dle hodnocení odborné poroty (dále jen „Náhradník“) za podmínky, že mu již nevznikl dle těchto Pravidel Soutěže nárok na jinou Výhru.

V případě, že Náhradník bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen, neposkytne Pořadateli své identifikační údaje nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve lhůtě podle bodu 6.10 těchto Pravidel Soutěže, nebo již získal jinou Výhru, Výhra náleží dalšímu Soutěžícímu, resp. Náhradníkovi v pořadí za podmínky, že mu již dle těchto Pravidel Soutěže nevznikl nárok na jinou Výhru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v Soutěži, tj. vyplněním odpovědi na soutěžní otázku v rámci úspěšně odeslaného formuláře na soutěžní stránce www.auto-lukas.cz/soutez, každý Soutěžící souhlasí, že v případě získání Výhry v této Soutěži, je Organizátor, oprávněn použít jeho identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní adresu, telefonní číslo a PSČ pro tyto účely:

Vyhodnocení Soutěže, identifikace Výherce a realizace Výhry;

Marketingové účely Pořadatele bez nároku Výherce na jakékoli protiplnění, přičemž Soutěžící v případě získání Výhry v této Soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost, produkty nebo služby Pořadatele a dále na sociální síti Youtube, Facebook, Instagram nebo Twitter v rámci propagace činnosti a služeb Pořadatele.

Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu nezbytnou pro vyhodnocení výsledků Soutěže, předání a realizaci Výhry, případně do odvolání souhlasu. Výherce přijetím Výhry uděluje svůj souhlas dle tohoto článku na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho roku, za účelem ochrany oprávněných zájmů Organizátora. Výherce souhlasí s pořízením a zveřejněním fotografie s předávání výhry na Facebookovém profilu organizátora Autocentrum Lukáš

Soutěžící je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné zasláním emailu na emailovou adresu Pořadatele lukas@auto-lukas.cz nebo zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Organizátora. Odvoláním svého souhlasu ztrácí Soutěžící nárok na Výhru v Soutěži.

Osobní údaje jsou od Soutěžících získávány na základě soukromé zprávy zaslané prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo e-mailu, kterou Soutěžící jako subjekt údajů zašle Organizátorovi Soutěže při potvrzení zájmu o Výhru. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Organizátora. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě a zpracovávána manuálně.

Ochrana osobních údajů soutěžících se řídí platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné na základě souhlasu Soutěžícího, Soutěžící může tento souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu či výmaz těchto údajů. V případě pochybností o dodržování práv se Soutěžící může obrátit na organizátora jako správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změna Pravidel Soutěže, odpovědnost a odvolání Soutěže

Pravidla Soutěže jsou přístupná z webových stránek Organizátora www.auto-lukas.cz/pravidla-souteze/ a webový odkaz na tyto stránky bude uveden na soutěžní webové stránce www.auto-lukas.cz/soutez.

Pořadatel má právo jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před i po uplynutí Doby konání Soutěže.

Změna Pravidel Soutěže bude uveřejněna stejným způsobem jako Pravidla Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými okamžikem zveřejnění, nebude-li ve změně stanoveno jinak. Zrušení Soutěže před uplynutím Doby konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.

Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 8.2 těchto Pravidel, žádnému ze Soutěžících nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.

Závěrečná ustanovení

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti výhrad Soutěžícího či Výherce vůči průběhu a výsledku Soutěže.

Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu Výher, Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a Soutěžící nemůže požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sociální sítě Facebook, sítě Internet, doručení e-mailu, zpráv apod.)

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození Výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s používáním Výher.

Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která Výherci vznikne v souvislosti s použitím Výhry.

Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší.

Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 2. 2020

Ve Valašském Meziříčí dne 17. 2. 2020

Navštivte nás na pobočkách

Autocentrum Lukáš, s.r.o

Valašské Meziříčí

Autocentrum Lukáš, s.r.o

Frenštát pod Radhoštěm

Autocentrum Lukáš, s.r.o

Rožnov pod Radhoštěm

Autocentrum Lukáš, s.r.o

Šenov u Nového Jičína